کنترل کننده رطوبت

FX3H

     در محیط های صنعتی نظیر سیلوها، اتاقهای سرور، گلخانه ها و ... نیاز به کنترل میزان رطوبت آن محل می باشد. جهت کنترل خودکار رطوبت یک محیط از یک کنترل کننده رطوبت استفاده می کنیم که انواع گوناگونی دارند. کنترل کننده رطوبت دارای یک سنسور رطوبت است که میزان رطوبت محیط را تبدیل به یک سیگنال کرده و آن را به کنترل کننده ارسال می کند و بر اساس تنظیمات تعریف شده  می توان محیط مورد نظر را به میزان رطوبت دلخواه برسانیم.

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :